KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 1. maddesinde düzenlendiği üzere; Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle özel hayat gizliliği olmak üzere, kişinin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve kişilerin kişilerin ile saklanmaları usul ve esasları düzenlenir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddeden doğan aydınlatma ödememizi yerine getirmek amacıyla kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve kişisel işlemleri nasıl topladığımız, aktardığımız, ödülleri koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. İLGİLİ KİŞİLER

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamındaki şirketimiz ile iş ilişkisinde olan ilgili kişiler;

Çalışanlar ve Çalışan adayları

Çalışanların aile bireyleri,

Müşteriler,

Tedarikçiler,

Danışmanlar,

Şirketler,

Şirket vekilleri,

Sözleşme ilişkisinde bulunulan kişi/kişiler ve çalışanlar,

Tüm hukuki işlemlerimizin muhatabı olan kişiler,

Ziyaretçiler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE YÖNTEMİ

Kişisel haklarınız şirketimiz tarafından kanuni yürütülmesinin yerine getirilmesi ve şirketimizin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak saklanmış, gönderdiğiniz e-postalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri araçlar aracılığıyla elde edilmektedir. Özel ve genel rejimin kişiselleştirilmesi, şirketimiz tarafından alt kısımlar dahil ve kapsamı sınırlandırılmak üzere bu maddede belirtilen bölümler ile uyumlu ve ölçülü şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. madde kapsamında işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, adınız, TC kimlik numaranız ve sizi tanıyabilecek diğer kimlik bölümleriz.

İletişimi tamamlamaz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, çağrı merkezi standartlarının sınıflandırılması sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair araçlarla ile elle geçişinizde elde edilen kişiselleştirilmez,

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama ve fatura kesmeniz gibi finansal rejimlerz, Denetim rejimleriz, Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili rejimlerz, Ticaret ve izinlerle ilgili rejimlerz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI

Program tarafından elde edilen özel ve genel kapsamlı her türlü kişisel veriniz, aşağıda yer alanları dahil ve kapsamı sınırlandırılmamış olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu saklanmakta toplanmakta ve aşağıdaki işlemler ile işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Programı tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun saklanması uygun güvenlik önlemlerini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari işlemleri birleştirmeyi sağlayarak, kişisel gruplarz yukarıda belirtilen amaçlarımızı dahillerimize, hisarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve birimlerine, özel ve diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ ELDE ETMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel sistemlerimiz, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açık ve bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve açık rızalarınız sözlü olarak, yazılı ve/veya elektronik olarak, hukuka ve dürüstlük kuralları doğrultusunda olmak üzere, yukarıda açıkça belirtilen meşru sistemlerla bağlantılı olmak kaydıyla, ölçülülük içeriği çerçevesi her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak saklanır, telekomünikasyon iletişim araçlarıyla, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi aranamaz, internet sitesi aracılığıyla ve otomatik olarak iletmesiyle toplanmakta, saklanmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. .

Kişisel bilgilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen parçaların dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmamasını rica ederiz.

Kişisel gizliliklerle ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama değişiklikleriyle, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemiş şirketlerimizin uygulamaları ve ticari yazılımların ekipleri saklanmaktadır veya yukarıda anılan işleme özelliklerinin gerekli kılındığı süre boyunca saklanmaktadır. KVKK 7/1. Öğeye göre kalıpların kesilmesi, ortadan kaldırıldığında ve/veya mevzuatın sürdürülmesi işlemlerimiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama işlemlerini yapmamak, kişisel olarak bölünmez silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. VERİ GÜVENLİĞİ

Şirketin kişisel tüm muhafazanın korunmasına ve güvenliğine önem verilmesi, bilgi güvenliği standartları ve temizliğinin sağlanması gereken teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam olarak dayanmasıla ve olası risklere karşı uygun bir düzeyde korunmasıta, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket etmekte, bu konuda gerekli tüm dayanıklılığı göstermektedir . 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde kalan;

1. Herhangi bir kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmeyi,

2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesi,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların bilgilerini istememe, 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesindeki çerçeve çerçevelerinin kişisel verilerinin silinmesini veya sürekli olarak yok olmasını isteme, 

7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların kişisel verilerin silinmesini veya saklanmasının, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istememe, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesi yoluyla kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması itiraz etme, 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak bozulması, zarara uğraması, zararın giderilmesini, tarafımızdan talep etme haklarına sahip olmanızı sağlarız.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmanız halinde, ilgili bilgi tarafınıza açık ve çalışma şekli bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik olarak saklanacak, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5/2. maddesi saklanmadan, açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen kişisel bakımın işlenebilmesi mümkündür.

A- Kanunlarda açıkça öngörülmesi

B- Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki olarak yasal olarak tanınmayan kişinin kendisi ya da bir başkasının hayatı veya vücudun bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

C- Bir sözleşmenin oluşturulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin arzınına ait kişisel verilerin kaydedilmesinin gerekli olması

Ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

D- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

E- Bir hakkın gelişimi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

F- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verme kaydıyla, veri sahibinin meşru menfaatleri için veri girişinin zorunlu olması

9. İLGİ KİŞİNİN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. madde yeterlince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanın ile ilgili talebinizi, Veri Yöneticisina Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilenden mektup veya kargo ile ıslak imzanızı taşıma dilekçesi ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan «Güvenli Elektronik İmza » ile başvuru “nukonlazer@hs03.kep.tr” adresimize başvuru yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarımız ile ilgili başvuru formumuza ise burada ulaşabilirsiniz.

NUKON, Türkiye

WE ARE ORANGE

© 2024 NUKON. Her hakkı saklıdır