КИШИСЕЛ ВЕРИЛЕРИН КОРУНМАСИ КАНУНУ ГЕРЕГИ БИЛГИЛЕНДИРМЕ МЕТНИ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 1. maddesinde düzenlendiği üzere; Если вы не знаете, как проверить правильность действий, вы можете получить больше информации о том, что вы хотите, чтобы получить информацию о том, что вы хотите, и получить больше информации о том, что вы хотите, и вы можете получить больше информации о том, как это сделать. akları usul ve esasları düzenlemektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve kişisel ver илеринизи насил топладыгымиз, актардыгымиз, кулландыгымыз и корудугумузу ачикламактадыр.

1. ИЛГИЛИ КИШИЛЕР

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan ilgili kişiler;

Чалышанлар и Чалышан адайлары

Чалышанларын аиле бирейлери,

Мюстерилер,

Тедарикчилер,

Данышманлар,

Ширкет йеткилилери,

Ширкет векиллери,

Sözleşme ilişkisinde bulunulan kişi/kişiler ve çalışanları,

Тюм Хукуки ишлемлеримизин мухатаби олан кишилер,

Зияретчилер.

2. КИШИСЕЛ ВЕРИЛЕРИН СТАРШИЙ ЭДИЛМЕСИ, ИСЛЕНМЕСИ ВЕ ЙОНТЕМИ

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi и şirketimizin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, gorsel ya da ektronik ortamda, gonderdiğiniz e-postalar, çağrı merkezi, интернет-сайты, sözlü, yazılı ve basıtalar aracılığıyla elde edilmektedir. Озель ве генел нителикли кишисел верилериниз, ширкетимиз тарафындан ашагыда и алланлар дахил ве бунларла сыры олмамак юзере, но безумные белиртилен амашлар иле баглантыли ве олчюлю шекилде кишисель верилерин корунмасы Кануну 5. и 6. maddesi kapsamında işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranızve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz.

Доступные способы оплаты: адрес электронной почты, номер телефона, адрес электронной почты, стандартные настройки, которые можно использовать, если вы отправляете электронную почту, и вы можете получить доступ к электронной почте или тарифам. mızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, Faturama ve Fatur bilgileriniz gibi Financial Verileriniz, Denetim verileriniz, Sağlanan и temin edilen Mal ve Hizmetlerle ilgili verileriniz, Ticaret и izinlerle ilgili verileriniz.

3. КИШИСЕЛ ВЕРИЛЕРИН ТОПЛАНМА ВЕ ИСЛЕНМЕ АМАЧЛАРИ

Şirketimiz tarafından elde edilen özel vegenel nitelikli her türlü kişisel veriniz aşağıda yer alanlar dahil ve Bunlarla olmamak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca toplanmakta ве aşağıdaki amaçlar ile islenmektedir.

4. КИШИСЕЛЬ ВЕРИЛЕРИН АКТАРИЛМАСИ

Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarımız dahi Линде иштираклеримизе, егоседарларымыза, иш ортакларымыза, канунен еткили каму курум ве курулушлары, озель кишилер ве дигер кишилерле платиллабильцектир.

5. КИШИСЕЛ ВЕРИ ЭТМЕНИН ЙОНТЕМИ ВЕ ХУКУКИ СЕБЕБИ

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızalarınız alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve duruustlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı olmak например, когда вы хотите получить доступ к электронной почте, электронной почте, электронной почте, электронной почте и т. д. tları, интернет-сайты aracılığıyla и kendiniz tarafından iletmesiyle toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve islenmektedir .

Kişisel verilerinizin sirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dişında islenmeyeceğini, юрта и юрта, 3. kişilere aktarılmayacağını и saklanmayacağını temin эдериз.

Если вы хотите, чтобы вы были уверены, что хотите, чтобы вы были уверены, что вы хотите быть уверены в том, что вы будете уверены в том, что вы будете уверены в том, что у вас есть ширкетимизин, и где вы работаете с командой, вы всегда будете в безопасности. amaçlarının gerekli kıldığı sure boyunca saklanmaktadır. КВКК 7/1. Maddesine Göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verileriniz işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. ВЕРИ ГЮВЕНЛИГИ

Регулярно проверяйте качество и безопасность, используйте стандартные правила и процедуры, требующие соблюдения технических правил и контроля, чтобы избежать риска для здоровья. Если вы хотите, чтобы это произошло, вы должны убедиться, что на старой планировке есть старый заяц, но вы не можете этого сделать, если хотите, чтобы это произошло. . 

7. КИШИСЕЛЬ ВЕРИЛЕРИН КОРУНМАСИНА ЙЁНЕЛИК ХАКЛАРИНИЗ

Kişisel veri sahibi olarak, islenen kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca;

1. Herhangi bir kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Кишисел вери ишленмиссе буна илилишкин билги талеп етме,

3. Kişisel verilerin islenme amacını ve Bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Юрта находится в юрте, где вы можете разместить юрту, чтобы получить доступ к кишиселю,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde Bunların düzeltilmesini isteme, 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar cerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

7. Нажмите кнопку «Верилерин эксик вея» или «Янлыш ишленмиш олмасы халинде бунларын дюзелтилмезине» и кишисель верилерин силинмезини вея и йок эдилмезин илилишкин ишлемлерин кишисел верилерин в актирылдыгы üçüncü кишилере бильдирилмезини, 

8. Выполните проверку автоматических систем для анализа edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun ortaya çıkmasına Itiraz etme, 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini tarafımızdan Talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Если вы хотите, чтобы в процессе работы были выбраны меры предосторожности, а также были созданы дополнительные условия для работы с электроникой или электроникой, в случае необходимости, если вы хотите, чтобы ваши устройства были удалены, вы можете получить доступ к электронике.

8. КИШИСЕЛ ВЕРИЛЕРИН КОРУНМАСИ КАНУНУ УЯРИНЧА КИШИСЕЛ ВЕРИЛЕРИН АЧИК РИЗА ОЛМАКСИЗИН ИСЛЕНЕБИЛЕСЕГИ ХАЛЛЕР

Кишисел Верилерин Корунмасы Канунунун 5/2. Маддези уяринча, ачык ризаниз аранмаксызин ашагида belirtilen kişisel verilerinizin işlenebilmesi mümkündur.

A- Kanunlarda açıkça ongörülmesi

B- Fiili imkansızlık undeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorun Лу Олмаси

C- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması

Ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

D- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

E- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

F- Если вы хотите, чтобы это произошло, вы должны убедиться, что это не так.

9. ИЛГИ КИШИНИН ХАКЛАРИ ЧЕРЧЕВЕСИНДЕ БАШВУРУ ЙОНТЕМЛЕРИ

Кишисел Верилерин Корунмасы Кануну 13. Вы хотите, чтобы вы знали, что такое кулланмак или какие-то истории, Вери Сорумлусуна Башвуру Усул и Эсалары Хаккында Теблиг'де, чтобы быть уверенным в том, что у вас есть деньги? slak imzanizı taşıyan dilekçe ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza » иле башвуру «nukonlazer@hs03.kep.tr» adresimize başvuru yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise бурадан улашабилирсиниз.

НУКОН, Türkiye

WE ARE ORANGE

© 2024 НУКОН. Все права защищены