KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 1. maddesinde düzenlendiği üzere; bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde basta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar sono düzenlemektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında kişisel veri koruma ve isleme politikamızı ve kişisel verilerinizi nas ıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. İLGİLİ KİŞİLER

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan ilgili kişiler;

Çalışanlar e Çalışan adayları

Çalışanların aile bireyleri,

Müşteriler,

Tedarikçiler,

Danışmanlar,

Şirket yetkilileri,

Şirket vekilleri,

Sözleşme ilişkisinde bulunulan kişi/kişiler ve çalışanları,

Tüm Hukuki işlemlerimizin muhatabı olan kişiler,

Ziyaretçiler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimizin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, gönderdiğiniz e-postalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri vasıtalar aracılığıyla elde edilmektedir. Özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. madd esi kapsamında işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranızve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz.

Opzioni disponibili: Adresiniz, telefono numero, posta elettronica adresiniz, çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçti ğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz, Denetim verileriniz, Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili verileriniz, Ticaret ve izinlerle ilgili verileriniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından elde edilen özel ve genel nitelikli her türlü kişisel veriniz aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca toplanmakta ve aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarımız dahilinde iştirak lerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel kişiler ve diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ ELDE ETMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızalarınız alınarak sözlü, yazıl ı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, siti internetsi arac ılığıyla ve kendiniz tarafından iletmesiyle toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir .

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kli ldığı süre boyunca saklanmaktadır. KVKK7/1. maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. VERİ GÜVENLİĞİ

La garanzia di qualità della valuta e la garanzia della sicurezza sono garantite da standard di gestione e gestione dei processi che consentono di gestire la tecnica e di controllare i controlli in modo corretto e molto rischioso quando si usa la pistola korumakta, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket etmekte, bu konuda gerekli tum hassasiyeti göstermektedir . 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca;

1. Herhangi bir kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını e bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmanız halinde, ilgili bilgi tarafınıza açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanılan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5/2. maddesi uyarınca, açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin işlenebilmesi mümkündür.

A- Kanunlarda açıkça öngörülmesi

B- Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

C- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

D- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

E- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

F- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

9. İLGİ KİŞİNİN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen yöntemlerle mektup veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan di lekçe ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza » ile başvuru “nukonlazer@hs03.kep.tr” adresimize başvuru yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise buradan ulaşabilirsiniz.

NUKON, Türkiye

WE ARE ORANGE

© 2024 NUKON. Tutti i diritti riservati