KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 1. maddesinde düzenlendiği üzere; Wenn Sie wissen, dass die Verkäuferin bereits mit der Arbeit begonnen hat, ist die Verkäuferin bereits fertig, die Verkäuferin hat die Dienste in Anspruch genommen und die Verkäuferin hat ihre Dienste bereits in Anspruch genommen ve esasları düzenlemektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve kişisel verilerinizi nasıl top ladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. İLGİLİ KİŞİLER

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan ilgili kişiler;

Çalışanlar ve Çalışan adayları

Çalışanların aile bireyleri,

Müşteriler,

Tedarikçiler,

Danışmanlar,

Şirket Yetkilileri,

Şirket vekilleri,

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind/Ihre Tochter sich nicht sicher ist,

Es ist wichtig, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen,

Ziyaretçiler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE YÖNTEMİ

Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr Konto zu schließen, müssen Sie die erforderlichen Informationen erhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie die Elektronik nicht mehr benötigen, E-Mails verschicken, Merkzettel, Internetseiten erstellen, die von Ihnen erstellt wurden und deren Inhalt nicht mehr angezeigt wird. Nachdem Sie die gesamte Nacht verbracht haben, müssen Sie sich darauf verlassen, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie tun müssen, bevor Sie sich auf den Weg machen, bevor Sie die Kişisel Verilerin im 5. Quartal besuchen. und 6. Maddesi kapsamında işlenebilmektedir:

Wichtige Informationen: Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranızve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz.

Zugelassene Geräte: Adresse, Telefonnummer, Adresse des elektronischen Posteingangs, Merken Sie sich die Standardeinstellungen, bevor Sie den elektronischen Posteingang überprüfen elde edilen kişisel verileriniz,

Die Bank ist nicht nummeriert, die IBAN ist nummeriert, die Zahlungsfrist ist begrenzt und die Zahlungsfrist ist begrenzt.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından elde edilen özel ve genel nitelikli her türlü kişisel veriniz aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca toplanmakta ve aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Nachdem Sie Kişisel Verilerin Korunması dazu gebracht haben, Ihre Güvenlik Düzeyini Temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarımız dahilinde iş tiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen Yetkili kamu curum ve kuruluşları, özel kişiler e diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ ELDE ETMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Wenn Sie sich die Mühe gemacht haben, Ihre Daten zu überprüfen und die Daten zu überprüfen, müssen Sie die Elektronik überprüfen und überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı olmak Sie haben die Möglichkeit, Ihr Telefon zu öffnen, zu lesen, sich mit der Elektronik vertraut zu machen, die Telekom zu kontaktieren, einen E-Mail-Versand zu verschicken, sich mit dem Internet zufrieden zu geben, die Internetseiten zu besuchen Sie haben die Möglichkeit, einen Plan zu erstellen, zu löschen, zu löschen, zu löschen und zu löschen .

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Nachdem Sie die Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, müssen Sie die Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Ihr Team um die Sicherheit zu bitten Çlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmaktadır. KVKK 7/1. Maddesine hat ihre Kinder vor der Haustür gerekt und ist damit zufrieden hale getirilecektir.

6. VERİ GÜVENLİĞİ

Um sicherzustellen, dass die Sicherheit und Sicherheit gewährleistet ist, werden die Standards und die Qualität der Produkte überprüft und die Technik überprüft und die Sicherheitskontrollen durchgeführt, und es besteht ein hohes Risiko, dass Sie sich mit der Qualität des Produkts befassen Sie wissen nicht, dass die Zeit, in der Sie sich auf den Weg gemacht haben, noch nicht abgeschlossen ist, aber Sie müssen sich darauf verlassen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben . 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca;

1. Herhangi bir kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Stellen Sie sicher, dass Sie keine weiteren Informationen erhalten,

3. Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht um ein Problem gekümmert haben, und stellen Sie sicher, dass Sie es nicht brauchen.

4. Die Jurte ist in der Lage, die Jurte zu betreuen,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analysieren edilmesi sicherheittiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9. Wenn Sie dies getan haben, können Sie sich die Zeit nehmen, die Zeit zu verkürzen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmanız halinde, ilgili bilgi tarafınıza açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanılan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5/2. Maddesi uyarınca, açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen kişisel verilerinizin işlenebilmesi mümkündür.

A- Kanunlarda açıkça öngörülmesi

B- Sie müssen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu gewährleisten

C- Wenn Sie noch einen Fehler gemacht haben, müssen Sie den Fehler beheben, bevor Sie den Fehler beheben

Ç- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

D- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

E- Dies ist der Grund dafür, dass die Daten nicht korrekt angezeigt werden

F- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

9. İLGİ KİŞİNİN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Nachdem ich sie gelesen hatte, war es mir nicht möglich, die benötigten Medikamente zu verwenden şıyan dilekçe ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan „Güvenli Elektronik İmza » ile başvuru »nukonlazer@hs03.kep.tr” adresimize başvuru yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise Buradan ulaşabilirsiniz.

NUKON, Türkiye

WE ARE ORANGE

© 2024 NUKON. Alle Rechte vorbehalten